1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes en aanbiedingen die Sky-Sim BV (verder genoemd Sky-Sim) aanbiedt;
 2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken over “klant” wordt de natuurlijke (rechts)persoon bedoeld die diensten van Sky-Sim afneemt, boekt of hiervoor een offerte aanvraagd;
 3. Inkoopvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen;
 4. In het geval van onduidelijkheid van deze algemene voorwaarden, dient gehandeld te worden in de geest van de genoemde bepalingen;
 5. Bij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden, vervallen automatisch oudere versies.

2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen die gedaan worden door Sky-Sim zijn vrijblijvend, behalve als een termijn genoemd wordt;
 2. Alle offertes en prijzen zijn inclusief het verplichte BTW percentage, tenzij anders vermeld.

3. Boekingen

 1. Boekingen zijn geldig na een rechtsgeldige ondertekening en/of betaling;
 2. In het geval van evenementen, zal het aantal deelnemers dat 5 werkdagen voor het evenement bekend is, als minimum worden berekend.
 3. De overeengekomen som zoals vermeld op de factuur van Sky-Sim zal binnen de afgesproken termijn worden betaald op de door Sky-Sim aangegeven wijze. Bij in gebreke blijven van betaling is Sky-Sim gerechtigd om de wettelijke rente vermeerderd met 2% boeterente in rekening te brengen.
 4. Alle boekingen dienen voor aanvang betaald te zijn;
 5. Het is niet toegestaan te boeken, indien de klant een toegangsverbod tot de KLM Aeroclub heeft. Indien iemand met een toegangsverbod toch boekt, zal een annulering hierop volgen, inclusief bijbehorende administratiekosten;
 6. Reserveringen mogen niet overgedragen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Sky-Sim.

4. Annuleringen en wijzigingen

 1. Voor boekingen van een van onze simulatoren gelden de volgende voorwaarden voor annuleren en wijzigen:
  a) Tot 72 uur voor aanvangstijd, kunt u uw boeking annuleren. De annuleringskosten bedragen EUR 19,- per boeking, welke in mindering gebracht zal worden van het terug te storten bedrag;
  b) Tot 24 uur voor aanvangstijd, bedragen de annuleringskosten 50% van het boekingsbedrag;
  c) Annuleren binnen 24 uur tot de aanvangstijd is niet mogelijk, er vind geen restitutie plaats.
  d) Tot 24 uur voor aanvangstijd, kunt u uw boekingstijd wijzigen. De kosten hiervan bedragen EUR 19,-, welke voor aanvang van uw simulator sessie voldaan dienen te zijn;
  e) Bij no-show vindt geen restitutie plaats.
 2. Voor boekingen van evenementen, zoals bedrijfsuitjes, vrijgezellendagen en groepsarrangementen, gelden de volgende voorwaarden voor annuleren en wijzigen:
  a) Tot 14 dagen voor een evenement EUR 400,- administratiekosten;
  b) Tot 7 dagen voor een evenement EUR 700,- aan administratie en overige kosten;
  c) Bij annuleren binnen 72 uur van het evenement, wordt 60% van het contractbedrag ingehouden, met een minimum van EUR 700,-, aangevuld met reeds gemaakte kosten en eventuele claims van derden.
 3. Indien een simulator van Sky-Sim niet beschikbaar is door overmacht als een technisch mankement, dan heeft de klant geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Sky-Sim biedt in zulke situaties in overleg met de klant een ander tijdstip of een alternatief programma aan. Sky-Sim dient de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen;
 4. Boekingen gemaakt via derden kunnen niet geannuleerd worden.
 5. Voor online boekingen geldt de wettelijke herroepingsrecht. Binnen 2 weken na boeking kan zonder opgave van reden de boeking geannuleerd worden en zal het volledige bedrag teruggestort worden. Dit herroepingsrecht vervalt op het moment dat er een datum aan de boeking gekoppeld wordt. In het laatste geval gelden de voorwaarden zoals in punt 1 van dit hoofdstuk.

5. Gebruik van de simulatoren

 1. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs gebruik te maken van de simulatoren. Als leidraad geldt wat toegestaan is volgens de wegenverkeerswet;
 2. Voor leden van de KLM Aeroclub geldt dat er altijd iemand aanwezig dient te zijn met een simulator checkout;
 3. De aanvangstijd is de geboekte tijd volgens de reservering. Vluchtvoorbereidingen die in de simulator uitgevoerd moeten worden, zijn onderdeel van de gereserveerde en dus betaalde tijd. Het opstarten van de simulator zelf, maakt hier echter geen onderdeel van uit;
 4. Sky-Sim zal ervoor zorgdragen dat de simulator bij de aanvangstijd opgestart is. Klanten met een eigen simulator checkout, dienen er zelf zorg voor te dragen dat de simulator voor aanvang van de reserveringstijd opgestart is;
 5. Een simulator dient altijd een kwartier voor aanvang van de eerstvolgende boeking weer verlaten te zijn;
 6. Klanten met een eigen simulator checkout, dienen te zorgen dat de simulator volgens protocol afgesloten wordt, indien het de laatste boeking op een dag betreft;
 7. KLM Aeroclub leden zijn verplicht van ieder gebruik van een der simulatoren een log te schrijven, ook indien het demonstratie of ander gebruikt betreft.

6. Offertes en aanbiedingen

 1. Operators en klanten met een simulator checkout, dienen altijd verslag te doen van storingen en defecten, volgens het daarvoor geldende protocol;
 2. Sky-Sim werkt volgens een SLA om storingen te verhelpen. Het moment van melding geldt als startpunt;
 3. Indien een defect niet direct verholpen kan worden, dient Sky-Sim alle lopende reserveringen zo spoedig mogelijk hierover in te lichten en een regeling te treffen volgens de regels van annuleringen;
 4. Indien tijdens een simulator sessie een defect optreedt, dat niet binnen 15 minuten verholpen kan worden en van dien aard is dat er niet meer sprake is van een volwaardige sessie, dan vindt restitutie plaats of kan gekozen worden voor een nieuw tijdstip;
 5. Restitutie of omboeking vindt alleen plaats, indien er geen sprake meer is van een volwaardige sessie;
 6. Er is sprake van een volwaardige sessie, indien in de normale luchtvaart een toestel met betreffende storing mag vliegen of als het geen hinder opleverd voor het doel van betreffende simulator sessie.

7. Huishoudelijke regels

 1. Het is niet toegestaan dranken of etenswaren mee te nemen in de flightsimulator;
 2. Eigen dranken en etenswaren mogen niet meegenomen worden in de gebouwen van Sky-Sim en de KLM Aeroclub.
 3. Roken is nergens toegestaan in de gebouwen van Sky-Sim en de KLM Aeroclub;
 4. Het is niet toegestaan om de hangar te betreden, behalve bij uitnodiging door een lid van de KLM Aeroclub;
 5. Voor het gebouw liggen een aantal parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor leden van de KLM Aeroclub en mogen dus niet door klanten van Sky-Sim gebruikt worden. Er is voldoende parkeergelegenheid op Luchthaven Lelystad, om dichtbij een geschikte parkeerplaats te vinden;

8. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan een door Sky-Sim aangeboden programma is geheel voor rekening en risico van de deelnemende partij (de afnemer).
 2. Sky-Sim is verzekerd voor aansprakelijkheid voor een maximum bedrag van EUR 2.500.000,- per gebeurtenis, wat tevens het maximale bedrag is, waarvoor Sky-Sim aansprakelijk gesteld kan worden;
 3. Schade die aan eigendommen van Sky-Sim aangebracht worden door de klant, zullen verhaald worden op de klant, indien er sprake is van moedwillige schade, gebruik van alcohol en/of verdovende middelen of het niet opvolgen van instructies van personen die handelen namens Sky-Sim;

9. Privacyverklaring

 1. Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Skysim verwerkt. Onder persoonsgegevens verstaan wij gegevens dit te herleiden zijn tot een persoon, ook als de naam er niet bij staat;
 2. Skysim beperkt de gegevens die aan haar klanten gevraagd wordt, tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het managen van een boeking;
 3. Om gegevens voor andere doeleinden als marketingacties of nieuwsbrieven te gebruiken, zal Skysim expliciet toestemming hiervoor vragen bij betrokkene;
 4. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, uitgezonderd indien wij dit wettelijk verplicht zijn;
 5. Klantgegevens worden maximaal voor 1 jaar bewaard;
 6. Skysim doet haar uiterste best om persoonsgegevens goed te beveiligen. Mochten er ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch gegevens ontvreemd worden, dan maken wij hier altijd melding van;
 7. Indien u per direct uw persoonsgegevens verwijderd wilt hebben bij ons, of een overzicht wilt hebben van de gegevens die wij van u bewaren, dan kunt u dit via ons algemene advies aanvragen;
 8. Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring kunt u ons via het algemene emailadres benaderen;